Pożyczki

Bezpiecznie angażuj swoje środki

Podstawą prawną zawarcia umowy pożyczki są przepisy kodeksu cywilnego, tj. art. 720 – 724 KC. Umowa pożyczki ma charakter konsensualny – do jej zawarcia wystarczy jedynie porozumienie stron. Na naszej platformie pożyczki udzielane są w trybie przetargowym (aukcyjnym).

Priorytetem ekspertów jest taki dobór projektów, aby zapewnić Inwestorom bezpieczeństwo zaangażowanych środków. Miej na uwadze, iż ryzykujesz swój kapitał. Dokonując inwestycji, podejmuj wyedukowane decyzje. Ograniczaj ryzyko poprzez dywersyfikację podmiotową i projektową.

Pożyczki służą zarobkowaniu w zamian za udzielone finansowanie. Projektodawca (pożyczkobiorca) zobowiązuje się do spłaty kapitału i odsetek. Pożyczki są dla inwestorów (pożyczkodawców), którzy poszukują wyższego niż bankowe oprocentowania zaangażowanego kapitału, czy chcą mieć wpływ na to, jakie przedsiębiorstwa zostaną wsparte finansowaniem.

Zobacz kampanie

Gwarantujemy bezpieczeństwo

Niezbędnym elementem finansowania pożyczkowego, które umożliwia nasza platforma, jest ochrona inwestorów poprzez stosowanie zabezpieczenia w formie:

 • hipoteka
 • przewłaszczenie
 • udziały
 • zastaw rejestrowy
 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • cesja wierzytelności
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 1. Ogłoszenie aukcji przez projektodawcę

  Jest to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o celach, warunkach pożyczki oraz szczegółowe informacje o Projektodawcy.

 2. Analizy inwestorów

  Inwestorzy mają dostęp do szczegółowych informacji finansowych, operacyjnych Projektodawcy. Mogą korzystać ze wsparcia Ekspertów, kontaktować się z Projektodawcą itd.

 3. Składanie ofert przez inwestorów

  Po dokładnej analizie Projektu, wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości Inwestor składa ofertę udzielenia Pożyczki deklarując kwotę swojej inwestycji.

 4. Autoryzacja

  Inwestor otrzyma drogą mailową informacje o dokonaniu autoryzacji co oznacza potwierdzenie, iż oferta będzie uczestniczyć w aukcji. Brak autoryzacji oznacza, że oferta nie spełniła wymogu Regulaminu Serwisu i nie będzie brała udziału w Aukcji.

 5. Zakończenie aukcji i sporządzenie listy pożyczkodawców

  Aukcja kończy się Przybiciem i sporządzeniem Listy Pożyczkodawców, którzy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni drogą mailową.

 6. Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki

  Inwestorzy, których Oferty udzielenia pożyczki zostały przyjęte w ramach Aukcji zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu. Jednocześnie zostanie przekazana dodatkowo informacja o kolejnych działaniach do wykonania. Pozostali inwestorzy zostaną powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały przyjęte w Aukcji.

 7. Wysłanie kompletu dokumentów

  Do wszystkich, którzy wygrali Aukcję przesyłany zostanie kurierem komplet dokumentów podpisanych przez Pożyczkobiorcę, które należy podpisać – postępuj zgodnie z otrzymaną wcześniej instrukcją.

 8. Podpisanie otrzymanych dokumentów

  Po podpisaniu wszystkich dokumentów należy jak najszybciej odesłać je pod wskazany adres.

 9. Wpłata środków przez inwestora na konto projektodawcy

  Wpłaty środków zgodnie z zawartą Umową Pożyczki należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany w Ogłoszeniu Aukcji jak i otrzymanych dokumentach.

 10. Informacja o zaksięgowaniu środków

  Pożyczkodawca zostanie poinformowany drogą emailową o wpłynięciu środków na konto Pożyczkobiorcy, gdy środki wpłyną na konto Projektodawcy.

 11. Ustanowienie zabezpieczeń

  Pożyczkodawca otrzyma droga mailową informacje o złożeniu wniosków o ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń. Dowiesz się także, gdy zabezpieczenia zostaną ustanowione.

Udziały

Inwestuj w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziały służą do inwestowania w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za środki finansowe Inwestor otrzymuje prawa korporacyjne. Udziały są dla inwestorów, którzy:

 • rozumieją i akceptują ryzyko związane z inwestycją w udziały w zamian za szansę na zysk w postaci wzrostu wartości spółki lub przyszłe dywidendy
 • chcą posiadać uprawnienia korporacyjne, przysługujące wspólnikom
Zobacz kampanie
 1. Ogłoszenie Memorandum Inwestycyjnego

  Dokument zawiera wszelkie niezbędne informacje o celach i warunkach Emisji jak również szczegółowe informacje o projekcie i Projektodawcy.

 2. Analizy Inwestorów i wyjaśnienia Projektodawcy

  Inwestorzy mają dostęp do szczegółowych informacji i powinni przeprowadzić własne analizy, zasięgnąć wsparcia Ekspertów i innych specjalistów, jeżeli uznają to za zasadne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

 3. Składanie ofert przez Inwestorów

  Po dokładnej analizie, wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, zasięgnięciu niezbędnych opinii Inwestor składa ofertę objęcia udziałów, deklarując kwotę swojej inwestycji.

 4. Udzielenie pełnomocnictwa do objęcia udziałów

  Z uwagi na wymaganą prawem formę deklaracji Inwestor musi udzielić notarialnego pełnomocnictwa (według wzoru z Memorandum) dla wyznaczonego pełnomocnika przez Projektodawcę (profesjonalny prawnik – adwokat/radca prawny) do złożenia oświadczenia o objęciu udziałów. Revofund zorganizuje wizytę u notariusza i dostarczy projekt pełnomocnictwa.

 5. Zakończenie emisji – przydział udziałów

  Sporządzenie protokołu potwierdzającego zamknięcie emisji i ustalenie czy zostały spełnione wszystkie warunki dla pozytywnego zamknięcia emisji i rozliczenie środków zgodnie z Ogłoszeniem.

 6. Wpłata zadeklarowanych kwot na konto

  W wyznaczonym w Memorandum terminie Inwestor dokonuje wpłaty na konto Projektodawcy.

 7. Sporządzenie listy wspólników

  Podjęcie ostatecznej uchwały o podwyższeniu kapitału, oświadczenia pełnomocnika o objęciu udziałów i rejestracja podwyższonego kapitału w KRS.

Projekty specjalne

Dołącz do grona wybranych inwestorów

Projekty specjalne są realizowane przez Projektodawców, którzy chcą mieć wpływ na dobór Inwestorów do swojego projektu. W ramach projektów specjalnych można realizować aukcje pożyczek oraz obejmowanie udziałów.

Aby uzyskać dostęp do danego projektu specjalnego przez Zarejestrowanego Użytkownika konieczne jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w danym projekcie i uzyskanie potwierdzenia Projektodawcy.

Zobacz kampanie

Dostęp do każdego z Projektów Specjalnych wymaga odrębnego zaproszenia dla Zarejestrowanego Użytkownika.

Dołącz do platformy

Dołącz do platformy

Zarabiaj z nami

Masz już gotowy projekt?

Nie chcesz się tracić czasu i energii na maratony spotkań z inwestorami i bankami? Poznaj kryteria inwestycyjne i przedstaw swój projekt.

Zgłoś projekt

Dołącz do innych inwestorów na naszej platformie

Skontaktuj się z nami, aby móc zapoznawać się z projektami. Do przeglądania projektów specjalnych jest wymagane uzyskanie akceptacji Projektodawcy.

Kontakt

Jesteś doradcą biznesowym?

Masz przed sobą narzędzie, które ułatwi, przyspieszy i ustandaryzuje Twoją pracę i da Twoim klientom dostęp do szerokiego grona poważnych inwestorów. Połącz tylko zainteresowane strony, a my zajmiemy się resztą.

Dowiedz się więcej