Ryzyka inwestycyjne

Jak każda inna możliwość inwestycyjna, oferty zaprezentowane na Platformie Revofund wiążą się z wieloma ryzykami. Należy pamiętać, że zrealizowane ryzyko może powodować znaczne odchylenia od oczekiwanego zwrotu, co skutkuje zyskiem albo stratą. Wszystkie możliwe straty ponosi Inwestor, dlatego zalecamy dokładne przeanalizowanie i ocenę wszelkich ryzyk inwestycyjnych, rozważenie ich skutków i konsekwencji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej

Przed rozpoczęciem działań na platformie Revofund należy uważnie przeczytać poniższą listę zagrożeń. Lista nie jest ostateczna i nie obejmuje wszystkich ryzyk, które mogą potencjalnie wpłynąć na rentowność Twoich inwestycji.

Wspólne

Ryzyko koncentracji

Koncentracja inwestycji tylko na jednej kategorii aktywów lub rodzaju inwestycji powoduje wysoką ekspozycję na daną klasę aktywów lub typ inwestycji. Dlatego nawet najmniejsza fluktuacja może wpłynąć na stopę zwrotu w bardzo dużym stopniu.

Pożyczki

Ryzyko kredytowe

Na platformie Revofund możesz inwestować w wiele różnych pożyczek. Spłata inwestycji zależy bezpośrednio od spłat poszczególnych pożyczkobiorców. W niektórych przypadkach pożyczki są zabezpieczane majątkiem, łatwym do upłynnienia, co – w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy ze zobowiązania do spłaty – nie powoduje utraty kapitału i odsetek. Niekiedy pożyczki są niezabezpieczone, co może sprawić, że egzekwowanie należności i egzekwowanie spłat są stosunkowo trudniejsze.

W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko kredytowe zalecamy inwestowanie wyłącznie w pożyczki zabezpieczone.

Ryzyko płynności

W zależności od dyscypliny spłaty pożyczkobiorcy i innych czynników, przewidywany okres inwestycji może się różnić i ulec zmianie, w tym może ulec przedłużeniu na pewien okres, a co za tym idzie, spowodować zmniejszenie płynności finansowej Inwestora.

Przed dokonaniem inwestycji starannie oceń swoją zdolność do utrzymywania danej inwestycji do i poza przewidywaną zapadalność.

Udziały

Ryzyko utraty kapitału

Większość firm, będących na wczesnym etapie rozwoju i wiele innych firm zorientowanych na rozwój, bankrutuje.

Nie powinieneś inwestować więcej pieniędzy niż możesz sobie pozwolić na utratę bez zmiany standardu życia.

Sporadyczność dywidend

Przedsięwziecia, szczególnie start-up’owe rzadko wypłacają dywidendy. Oznacza to, że jeśli zainwestujesz w projekt, który okaże się strzałem w dzisiątkę, to prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie zbędziesz swoich udziałów.

Przeciąganie się procedur w czasie

Zawiłości prawnicze i przeciągania w KRSie.

Rozwodnienie w kapitale

Wszelkie inwestycje czynione w firmy, prezentowane na Platformie mogą ulec rozwodnieniu. Oznacza to, że jeśli firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe udziały dla nowych inwestorów, to Twój udział w kapitale spółki, który posiadasz, spadnie. Te nowo wyemitowane udziały mogą również mieć pewne preferencje co do prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom.

Ryzyko nieupłynnienia udziałów

Należy brać pod uwagę, że przy standardowej Emisji Udziałów nie ma zwykle zapewnienia opcji wyjścia z inwestycji. Oznacza to, że czas i warunki zwrotu kapitału i wypłaty zysku nie są znane. Niektóre jednak Emisji mogą przewidywać rożnego rodzaje opcje np. odkupu udziałów przez założycieli, wspólne zbycie do innego inwestora itp.

Dołącz do platformy

Zarabiaj z nami

Masz już gotowy projekt?

Nie chcesz się tracić czasu i energii na maratony spotkań z inwestorami i bankami? Poznaj kryteria inwestycyjne i przedstaw swój projekt.

Zgłoś projekt

Dołącz do innych inwestorów na naszej platformie

Skontaktuj się z nami, aby móc zapoznawać się z projektami. Do przeglądania projektów specjalnych jest wymagane uzyskanie akceptacji Projektodawcy.

Kontakt

Jesteś doradcą biznesowym?

Masz przed sobą narzędzie, które ułatwi, przyspieszy i ustandaryzuje Twoją pracę i da Twoim klientom dostęp do szerokiego grona poważnych inwestorów. Połącz tylko zainteresowane strony, a my zajmiemy się resztą.

Dowiedz się więcej