Regulamin serwisu

Regulamin Platformy Internetowej revofund.com

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. warunki i zasady korzystania z platformy internetowej www.revofund.com,
  2. zasady przeprowadzania Transakcji w ramach platformy internetowej revofund.com,
  3. warunki i zakres świadczenia usług przez Revofund na rzecz Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników,
  4. podstawowe warunki zawierania oraz rozwiązywania umów z Zarejestrowanymi Użytkownikami,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych,
  7. prawa i obowiązki Revofund oraz Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników, jak również zakres ich odpowiedzialności.
 2. Właścicielem oraz administratorem platformy internetowej www.revofund.com jest spółka pod firmą Revofund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu , przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000734857, posiadająca numer NIP 7792491393 i REGON 380456257, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł.
 3. Revofund.com jest platformą crowdfundingową (platformą finansowania społecznego), stanowiącą narzędzie informatyczne, za pomocą którego Projektodawcy uzyskują możliwość prezentowania planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, celem uzyskania dofinansowania poprzez a) objęcie przez zainteresowanych inwestorów udziałów w kapitale zakładowym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkłady gotówkowe lub b) otrzymanie od zainteresowanych inwestorów pożyczki celowej, na realizację planowanych przedsięwzięć gospodarczych, a potencjalni inwestorzy otrzymują możliwość uzyskania informacji na temat projektodawcy i jego działalności w celu podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji pozwalającej na osiągnięcie zysków z tytułu nabytych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub z tytułu odsetek od pożyczonego kapitału, w zależności od rodzaju inwestycji.
 4. Z wyłączeniem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie, Revofund i Użytkownicy oraz Zarejestrowani Użytkownicy będą porozumiewać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Revofund niniejszym wskazuje swój adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy: office@revofund.com .Adres poczty elektronicznej Zarejestrowanego Użytkownika podawany jest przy rejestracji na platformie internetowej revofund.com.
 5. Rejestracja na platformie internetowej revofund.com wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, a także zasad Polityki Prywatności. Każdy Użytkownik rejestrujący się na Platformie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin nie stanowi podstawy do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego pomiędzy Revofund a Zarejestrowanym Użytkownikiem jako Projektodawcą. Jakiekolwiek zobowiązania Projektodawców wobec Revofund lub Revofund wobec Projektodawców mogą wynikać tylko i wyłącznie z zawartej pomiędzy nimi umowy. Opublikowane przez Revofund cenniki usług świadczonych na rzecz Projektodawców są jedynie informacją handlową Revofund i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. Definicje

Zwroty i wyrażenia pisane z wielkiej litery użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. Revofund – spółka pod firmą Revofund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowa 4 (60-791 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000734857, posiadająca numer NIP 7792491393 i REGON 380456257, o kapitale zakładowym w wysokości 000 zł.
 2. Cennik – wykaz opłat za usługi świadczone na rzecz Projektodawców przez Revofund;
 3. Dane profilowe – wszelkie informacje, w tym Dane osobowe, zamieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników na ich Kontach;
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 5. Ekspert – osoba fizyczna będąca specjalistą w danej dziedzinie (np. finansów, prawa, badania sprawozdań finansowych, wyceny, marketingu i każdej dowolnej innej dziedzinie), której kwalifikacje zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Projektodawcę, korzystająca z Platformy, albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mająca zdolność prawną, która w swojej działalności posługuje się takimi osobami fizycznymi, świadcząca na rzecz Projektodawcy lub Zarejestrowanych Użytkowników, na podstawie zawartej z nimi Umowy, odpłatne usługi związane z przygotowaniem Projektodawcy, Projektu lub przeprowadzeniem Kampanii lub udzielaniem, za zgodą Projektodawcy, wyjaśnień Zarejestrowanym Użytkownikom w sprawach dotyczących Projektodawcy, Projektu lub Kampanii.
 6. Inwestor – Zarejestrowany Użytkownik, który udzielił dofinansowania Projektu, dokonując Transakcji z Projektodawcą, korzystając z funkcjonalności Platformy.
 7. Kampania – wszelkie czynności podejmowane przez Projektodawcę w ramach Platformy, prowadzące do pozyskania od Zarejestrowanych Użytkowników dofinansowania Projektu, trwające od momentu udostępnienia Projektu na Podstronie Kampanii, aż do Zakończenia Kampanii.
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.)
 9. Konto – zabezpieczone hasłem konto internetowe założone na Platformie przez Użytkownika pod unikalnym loginem (nickiem), w wyniku rejestracji dokonanej według procedury określonej w niniejszym Regulaminie, na którym gromadzone są Dane profilowe Zarejestrowanego Użytkownika oraz informacje o aktywności Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Platformy, które umożliwia mu korzystanie z Usług świadczonych przez Revofund na Platformie;
 10. Platforma – platforma internetowa o charakterze crowdfundingowym, prowadzona w domenie revofund.com;
 11. Privacy Shield – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA – pozostaje w mocy na podstawie art. 45 ust. 9 RODO
 12. Podstrona Kampanii – strona internetowa w domenie revofund.com, na której Projektodawca udostępnia Zarejestrowanym Użytkownikom: informacje o Projekcie, o swojej działalności oraz o stanie Kampanii (w tym wartości zadeklarowanych lub wpłaconych środków finansowych);
 13. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo ochronę prywatności Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników, obowiązujący na Platformie, dostępny pod adresem www.revofund.com/politykaprywatnosci
 14. Projekt – określone przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym, nie związane z działalnością inwestycyjną prowadzoną przez alternatywne spółki inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 56), opisane przez Projektodawcę, które zamierza zrealizować z wykorzystaniem środków pozyskanych od Zarejestrowanych Użytkowników;
 15. Projekt specjalny – Projekt, o którego dofinansowanie Projektodawca ubiega się od wybranej przez niego grupy Zarejestrowanych Użytkowników, którzy wyrazili zamiar uczestnictwa w danym Projekcie specjalnym;
 16. Projektodawca – Zarejestrowany Użytkownik, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego albo spółki cywilnej lub osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, która na podstawie umowy zawartej z Revofund, prowadzi Kampanię;
 17. Rachunek Escrow – rachunek płatniczy prowadzony przez instytucję płatniczą zgodnie z Ustawą o Usługach Płatniczych, na którym deponowane są środki pieniężne wpłacone przez Zarejestrowanych Użytkowników do czasu Zakończenia Kampanii.
 18. Rachunek płatniczy – rachunek płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt. 25 Ustawy o Usługach płatniczych.
 19. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Internetowej Revofund.com, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, dostępny pod adresem revofund.com/
 20. Rozporządzenie (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L 119/1).
 21. Serwis płatniczy – oznacza instytucję płatniczą obsługującą płatności dokonywane w ramach Platformy i zarządzającą dokonywanymi płatnościami;
 22. Strony – Zarejestrowany Użytkownik i Revofund.
 23. Transakcja – czynność prawna dokonana przez Zarejestrowanego Użytkownika z Projektodawcą, w wyniku której Zarejestrowany Użytkownik w zamian za udostępnienie Projektodawcy środków pieniężnych w umówionej wysokości z przeznaczeniem na realizację Projektu, uzyskuje – w zależności od wybranego przez Projektodawcę sposobu pozyskania dofinansowania na realizację Projektu – udział w kapitale zakładowym Projektodawcy albo wynagrodzenie w postaci odsetek. Szczegółowe warunki i zasady przeprowadzania Transakcji opisane są w Załącznikach nr 1 – 3 do Regulaminu, stanowiących jego integralną część.
 24. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Revofund a Użytkownikiem, poprzez rejestrację na Platformie i akceptację oraz zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zgodnie z procedurą określoną w § 4 Regulaminu, na podstawie której Użytkownik uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika i dostęp do usług świadczonych przez Revofund wyłącznie na rzecz Zarejestrowanych Użytkowników;
 25. Usługi – usługi, o których mowa w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i niniejszym Regulaminie, świadczone przez Revofund w ramach Platformy na rzecz Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników, z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz Projektodawców i Ekspertów, które są regulowane odrębnymi umowami;
 26. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
 27. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.)
 28. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
 29. Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. z dnia 28 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.)
 30. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Platformy;
 31. Zakończenie Kampanii – zawarcie Transakcji, w wyniku których zostanie zebrana określona w ramach Kampanii kwota dofinansowania na realizację Projektu albo zakończenie Kampanii w związku z niezebraniem ustalonej w Kampanii kwoty dofinansowania.
 32. Zarejestrowany Użytkownik (Usługobiorca) – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, mająca zdolność prawną lub spółka cywilna, która zawarła Umowę o Świadczenie Usług.

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Platformy

 1. Do prawidłowego korzystania z Platformy www.revofund.com niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej Mozilla FireFox 30.x albo nowszej, Google Chrome 35.x albo nowszej, Microsoft Internet Explorer 10.0 albo nowszej, Apple Safari 5.x albo nowszej, obsługującą technologię cookies;
 2. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji Platformy może wymagać:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  2. instalacji oprogramowania typu „Java”, „Java Script” oraz akceptacji plików „cookies”.

§ 4. Warunki i zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników

 1. Wszyscy Użytkownicy mogą korzystać z następujących Usług Platformy a) otwarcie Platformy w przeglądarce internetowej i b) przeglądanie Platformy i zamieszczonych na niej treści, do których dostęp, zgodnie z Regulaminem, nie wymaga posiadania Konta.
 2. Użytkownik może przeglądać treści znajdujące się w Platformie i Podstronie Kampanii dedykowanej każdemu Projektodawcy, na której znajdują się ogólnodostępne informacje o danym Projekcie i Projektodawcy, takie jak m.in. przedmiot Projektu lub dane Projektodawcy, udostępniane przez niego w celu pozyskania dofinansowania w ramach prowadzonej Kampanii.
 3. Usługi świadczone przez Revofund na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z pozostałych Usług dostępnych na Platformie i opisanych w § 5. Regulaminu wymaga rejestracji na Platformie i posiadania Konta.
 5. Dokonanie rejestracji na Platformie wymaga:
  1. wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez podanie swojego loginu (nicka), adresu e-mail, numeru telefonu i hasła;
  2. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności,
  3. złożenia oświadczenia, że Użytkownik spełnia wymagane Regulaminem warunki, w szczególności, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. akceptacji Regulaminu,
  5. potwierdzenia zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym zakomunikowanym Użytkownikowi przy rejestracji na Platformie,
  6. aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link przesłany Użytkownikowi na jego adres e-mail.
 6. Dokonanie rejestracji na Platformie jest równoznaczne z zawarciem drogą elektroniczną Umowy o Świadczenie Usług, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 7. Po zarejestrowaniu się na Platformie, Zarejestrowany Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą danych użytych w formularzu rejestracyjnym, podając swój login (nick) i hasło. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętego w trakcie rejestracji loginu.
 8. Użytkownicy mogą posługiwać się na Platformie dowolnymi loginami, jednak nie mogą one mieć brzmienia, które mogłoby zostać odebrane jako obraźliwe, propagujące nienawiść rasową, religijną lub jakąkolwiek dyskryminację albo w inny sposób naruszające prawa osób trzecich.
 9. Każdy Użytkownik może dokonać rejestracji na Platformie w imieniu własnym, jako organ lub osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu lub na podstawie umocowania podmiotu, który reprezentuje. Dla celów związanych z rejestracją na Platformie przyjmuje się domniemanie, że osoba rejestrująca się w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, ma prawo do reprezentowania tego podmiotu. Umocowanie może zostać zweryfikowane przez Projektodawcę lub Revofund w związku z deklaracją zawarcia Transakcji w ramach Platformy.
 10. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie.

§ 5. Warunki i zasady korzystania z Platformy przez Zarejestrowanych Użytkowników

 1. Z chwilą aktywacji Konta, dochodzi do zawarcia drogą elektroniczną Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Revofund oraz Użytkownikiem na zasadach określonych w § 5 – § 13 niniejszego Regulaminu, a Użytkownik uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana przez Revofund niezwłocznie od chwili jej zawarcia.
 3. Wszystkie Usługi świadczone przez Revofund na rzecz Zarejestrowanych Użytkowników w ramach Platformy są nieodpłatne. Usługi świadczone przez Ekspertów w ramach Platformy są odpłatne a warunki ich świadczenia określone są w odrębnych umowach.
 4. Na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących Usług, w ramach istniejących funkcjonalności Platformy:
  1. możliwość zamieszczania Danych profilowych na Koncie, w tym wizerunku Zarejestrowanego Użytkownika;
  2. podsumowanie informacji o aktywności Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Platformy (obserwowanych, ulubionych i wspartych Kampanii, statusu Transakcji, Benefitów Projektodawców);
  3. możliwość przejścia do Podstrony Kampanii i zapoznania się z Projektem;
  4. możliwość przejścia do Podstrony Kampanii i zapoznania się z Projektem specjalnym, dostępnym dla Zarejestrowanych Użytkowników, którzy zgłosili zamiar wzięcia w nim udziału bezpośrednio Projektodawcy i otrzymali od niego zaproszenie do udziału w Projekcie specjalnym;
  5. możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów niezbędnych do zawarcia Transakcji;
  6. możliwość komunikowania się z Projektodawcą, w tym zadawania mu pytań i uzyskiwania dodatkowych informacji o Projekcie,
  7. możliwość komentowania Projektu i Kampanii,
  8. możliwość komunikowania się z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami,
  9. możliwość skorzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Ekspertów w ramach Platformy,
  10. możliwość zapoznania się z informacjami i materiałami edukacyjnymi udostępnianymi na Platformie,
  11. możliwość dokonania Transakcji bezpośrednio z Projektodawcą za pośrednictwem serwisu transakcyjnego dostępnego na Podstronie Kampanii, po pozytywnej autoryzacji deklaracji dokonania Transakcji przez Revofund,
  12. możliwość otrzymywania powiadomień o funkcjonowaniu Platformy, w tym wdrożeniu nowych Usług,
  13. możliwość otrzymywania powiadomień o charakterze marketingowym, oraz newsletterów.
 5. Dane profilowe gromadzone przez Revofund w ramach Platformy mają charakter poufny, za wyjątkiem loginu (nick-u ) Zarejestrowanego Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na ujawnienie innym Zarejestrowanym Użytkownikom lub Projektodawcom swoich danych osobowych zgromadzonych w ramach jego Konta (tj. imię i nazwisko, wizerunek, informacje o zawartych Transakcjach itp.). Zakres, w jakim dane te mogą zostać ujawnione innym Zarejestrowanym Użytkownikom będzie wynikał z treści udzielonej zgody. Zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać treści zamieszczone na Platformie przez innych Zarejestrowanych Użytkowników.
 6. Wprowadzając Dane profilowe na Konto w ramach Platformy, Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że:
  1. ma prawo do Danych profilowych i udostępniania ich nieograniczonej liczbie osób;
  2. Dane profilowe nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w szczególności praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając Dane profilowe na Platformie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.), Zarejestrowany Użytkownik udziela Revofund nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Revofund z powyższych Danych profilowych w działalności Platformy, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Revofund, a ponadto wyraża zgodę w rozumieniu prawa autorskiego na wykorzystanie jego wizerunku lub oświadcza, że posiada zgodę w rozumieniu prawa autorskiego osób trzecich, których wizerunek zamieszcza w ramach Platformy, jako Dane profilowe.
  4. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Revofund będącego wynikiem zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń dotyczących Danych profilowych zamieszczonych przez Zarejestrowanego Użytkownika na Platformie, a także do naprawienia szkody poniesionej przez Revofund z tytułu tych roszczeń .
  5. przyjmuje do wiadomości, iż Platforma nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Danych profilowych. Revofund nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Zarejestrowanego Użytkownika treści będą stale dostępne na stronie internetowej Platformy i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 7. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Revofund nie ma obowiązku sprawdzania treści zamieszczonych przez Zarejestrowanych Użytkowników na Platformie. W przypadku gdy którakolwiek z Danych profilowych zamieszczonych w Platformie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Revofund, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana treść w ramach Platformy oraz informując, na czym polega naruszenie.
 8. Revofund ma prawo do usunięcia spornych Danych profilowych do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu z osobą trzecią, w sposób umożliwiający ponowne zamieszczenie Danych profilowych w sprawach, o których mowa powyżej w ust. 6 lit d) i potwierdzenia nieistnienia naruszenia, w sprawach, o których mowa w ust. 7.
 9. Składając deklarację dofinansowania Projektu i dokonania Transakcji, Zarejestrowany Użytkownik:
  1. w przypadku, gdy jest osobą fizyczną – podaje Dane osobowe niezbędne do dokonania Transakcji, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer i serię dowodu osobistego oraz informację o organie, który wydał dokument tożsamości (zakres danych może różnić się od rodzaju dokonywanych czynności prawnych), jak również dane niezbędne do komunikowania się z Zarejestrowanym Użytkownikiem, tj. adres e-mail i numer telefonu;
  2. w przypadku, gdy reprezentuje osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, mającą zdolność prawną – podaje nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer NIP i REGON oraz numer KRS wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do jej reprezentacji, jak również dane niezbędne do komunikowania się z Zarejestrowanym Użytkownikiem, tj. adres e-mail i numer telefonu ;
  3. oświadcza, że zapoznał się z informacją o ryzyku związanym z dokonaniem Transakcji oraz z informacją o Projekcie i Projektodawcy udostępnioną w ramach Kampanii i jest świadomy ryzyka inwestycyjnego;
  4. oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. oświadcza, że posiada środki finansowe na dokonanie Transakcji i że pochodzą one z legalnych źródeł, które może udokumentować na żądanie uprawnionych organów,
  6. oświadcza, że spełnia wymogi regulacyjne prawa jurysdykcji, której podlega i jurysdykcji, na obszarze której rozpowszechniane są informacje o Projekcie i Kampanii,
  7. zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów udostępnionych mu w Podstronie Kampanii.
 10. Po złożeniu deklaracji dokonania Transakcji zgodnie z ust. 9, Revofund dokonuje autoryzacji deklaracji złożonej przez Zarejestrowanego Użytkownika, kontaktując się z nim na numer telefonu podany przy rejestracji najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia tej deklaracji. Warunkiem dokonania skutecznej Transakcji jest pozytywna autoryzacja przez Revofund. Brak tej autoryzacji skutkować będzie usunięciem deklaracji uczestnictwa w Transakcji z Platformy. W takim przypadku oferta złożona przez Zarejestrowanego Użytkownika nie będzie wiążąca dla Projektodawcy.
 11. Zarejestrowany Użytkownik zainteresowany udziałem w Projekcie specjalnym, składa deklarację zainteresowania na adres mailowy podany przez Projektodawcę. Projektodawca może oczekiwać od Zarejestrowanego Użytkownika dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację spełniania przez Zarejestrowanego Użytkownika warunków udziału w Projekcie specjalnym lub dokonania autoryzacji przez Revofund. Podanie dodatkowych informacji jest nieodpłatne, dobrowolne i następuje do wyłącznej wiadomości Projektodawcy, jednakże może warunkować uczestnictwo w Projekcie specjalnym.

§ 6. Zasady ogólne prowadzenia Kampanii przez Projektodawców

 1. Prowadzenie przez Projektodawcę Kampanii w celu pozyskania środków na realizację Projektu trwa przez czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, wskazany każdorazowo w opisie Projektu umieszczonym na Platformie, uzgodnionym w odrębnej umowie z Revofund. Czas trwania Kampanii może być przedłużany w porozumieniu z Revofund, jednak na okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia zbierania deklaracji zawarcia Transakcji na Platformie.
 2. Projektodawca ma prawo zastrzec, iż:
  1. realizacja Projektu i wypełnienie zobowiązań wobec Zarejestrowanych Użytkowników nastąpi pod warunkiem zgromadzenia minimalnej kwoty oczekiwanego dofinansowania; albo
  2. realizacja Projektu i wypełnienie zobowiązań wobec Zarejestrowanych Użytkowników nastąpi pod warunkiem zgromadzenia całkowitej kwoty oczekiwanego dofinansowania; albo
  3. w przypadku zebrania deklaracji wpłat dofinansowania w kwocie przekraczającej wartość Projektu, Projektodawca będzie miał prawo do redukcji złożonych deklaracji lub wyboru Zarejestrowanych Użytkowników do zawarcia Transakcji, wedle ustalonych i opublikowanych na Podstronie Kampanii zasad.

  W takim przypadku Projektodawca jest zobowiązany podać informację o takim zastrzeżeniu oraz o zasadach dokonania Transakcji w opisie Projektu.

 3. Projektodawca może prowadzić Projekt specjalny i zastrzec możliwość skontaktowania się i zaproszenia do Transakcji wybranych Zarejestrowanych Użytkowników, którzy zgłosili Projektodawcy deklarację zainteresowania uczestnictwem w Projekcie specjalnym oraz autoryzacją przez Revofund. W takim przypadku, dostęp do Podstrony Kampanii prowadzonej dla Projektu specjalnego mogą otrzymać zaproszeni Zarejestrowani Użytkownicy.
 4. Revofund lub Projektodawca mają prawo do odwołania Kampanii w każdym czasie, w przypadkach wskazanych w Podstronie Kampanii. W przypadku odwołania Kampanii, Projektodawca zobowiązany jest zwrócić środki finansowe wpłacone przez Zarejestrowanych Użytkowników na ich rachunki bankowe w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania Kampanii.
 5. W razie braku zastrzeżeń Projektodawcy, o których mowa w ust. 2, realizacja Projektu i wypełnienie przez Projektodawcę zobowiązań wobec Zarejestrowanych Użytkowników nastąpi bezwarunkowo w sposób określony szczegółowo w opisie Projektu oraz wedle procedur przeprowadzenia Transakcji opisanych szczegółowo w Załącznikach nr 1 -3 do Regulaminu.
 6. Wpłata środków finansowych w ramach prowadzonej Kampanii odbywa się drogą elektronicznych płatności na odległość, dokonywanych na Rachunek Escrow prowadzony na podstawie umowy zawartej z Projektodawcą lub na rachunek bankowy Projektodawcy poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego Zarejestrowanego Użytkownika. Sposób dokonywania płatności znajduje się w opisie Projektu.
 7. W przypadku niezebrania minimalnej lub całkowitej kwoty środków pieniężnych w ramach prowadzonej Kampanii, zgodnie z treścią zastrzeżeń dokonanych przez Projektodawcę, środki pieniężne wpłacone na Rachunek Escrow lub rachunek bankowy Projektodawcy zostaną zwrócone Zarejestrowanym Użytkownikom, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia Zakończenia Kampanii. Koszty prowadzenia Rachunku Escrow oraz rachunku bankowego Projektodawcy, w tym zwrotu środków na rachunki Zarejestrowanych Użytkowników pokryje Projektodawca.

§ 7. Obowiązki i odpowiedzialność Revofund

 1. Revofund dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności poprzez:
  1. zapewnienie sprawności działania Platformy,
  2. właściwą ochronę Kont i Danych profilowych Użytkowników,
  3. zapewnienie działania Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Revofund zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej modernizacji Platformy lub przerwach technicznych oraz wynikającym z nich tymczasowym zablokowaniu dostępu do Platformy lub Konta, w formie ogłoszenia na Platformie. Revofund zastrzega, że ze względu na dokonywanie powyższych czynności mogą występować czasowe zakłócenia uniemożliwiające zawarcie Transakcji pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami a Projektodawcami.
 3. Revofund nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w pracy Platformy, bądź niedostępność niektórych funkcji Platformy, spowodowane niewłaściwą konfiguracją techniczną urządzeń wykorzystywanych przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników do łączenia się z Platformą, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub awariami sieci teleinformatycznej lub energetycznej;
  2. szkody wyrządzone Zarejestrowanemu Użytkownikowi przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika w wyniku nieostrożnych działań Zarejestrowanego Użytkownika (np. w sytuacji, gdy nie zapewnił zachowania w tajemnicy hasła do Konta lub nie wylogował się ze swojego Konta) oraz szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika;’
  3. za tymczasowe zablokowanie dostępu Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników do Platformy lub Konta, związanych z naprawą usterek lub modernizacją Platformy albo okolicznościami siły wyższej lub niedozwolonym działaniem osób trzecich;
  4. treści udostępniane przez Zarejestrowanych Użytkowników na Platformie;
  5. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowych lub sprzecznych z prawem działań Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników;
  6. działania lub zaniechania osób trzecich, w szczególności Projektodawców lub dostawców usług na rzecz Projektodawców lub Revofund, a także Ekspertów.
  7. za treści i materiały dotyczące danego Projektu, prezentowane przez Projektodawców na Podstronie Internetowej,
  8. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Projektodawcę umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników,
  9. brak możliwości dokonania autoryzacji przez Revofund lub brak możliwości dokonania Transakcji w wyniku negatywnej autoryzacji przez Revofund,
  10. nieosiągnięcie zamierzonych przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników w związku z Usługami celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Revofund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Revofund nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług.
 6. Revofund nie jest odbiorcą oświadczeń woli ani ofert składanych w ramach prowadzonych Kampanii, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Projektodawcą, w szczególności nie świadczy usług pośrednictwa finansowego, jak również nie jest stroną Transakcji, dokonywanej pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Projektodawcą.
 7. Zamieszczenie informacji o Projekcie na Platformie i umożliwienie realizacji Kampanii przez Projektodawcę nie stanowi rekomendacji Revofund co do dokonywania inwestycji w Projekt przez Zarejestrowanych Użytkowników.
 8. Wszelkie treści i materiały dotyczące danego Projektu są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy. Revofund nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały przygotowywane przez Projektodawcę.
 9. Revofund nie gwarantuje wykonania przez Projektodawców umowy zawartej w wyniku dokonania Transakcji lub innego zobowiązania, istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami a Projektodawcami i nie ponosi odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez żadną ze Stron.
 10. Revofund nie rekomenduje Ekspertów i nie dokonuje oceny ich kompetencji i kwalifikacji pod kątem jakości świadczonych usług. Projektodawca, Zarejestrowany Użytkownik lub Inwestor, podejmując współpracę z Ekspertem dokonuje wyboru Eksperta na własne ryzyko. Revofund nie ponosi odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez żadną ze Stron Revofund, za zgodą Eksperta i Projektodawcy, może publikować informacje dostarczone przez Eksperta Projektodawcy. Zarejestrowany Użytkownik za zgodą Eksperta, może publikować informacje dostarczone przez Eksperta Zarejestrowanemu Użytkownikowi.

§ 8. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników

 1. Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może korzystać z Usług wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług.
 3. W przypadku każdej późniejszej zmiany danych osobowych zamieszczanych w Koncie w ramach Platformy, Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji tych danych osobowych zgodnie z prawdą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronach Platformy.
 4. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Zarejestrowanego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim, w tym również do zachowania hasła do Konta w tajemnicy. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia Revofund o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.
 5. Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych przekazanych Revofund podczas wypełniania formularza rejestracyjnego oraz korzystania z Usług.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta.
 7. Użytkownikom i Zarejestrowanym Użytkownikom Platformy zabrania się:
  1. zamieszczania na Platformie treści sprzecznych z przepisami prawa, jak również naruszających dobra osobiste osób trzecich i dobre obyczaje, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści o charakterze pornograficznym, pochwalających nazizm, komunizm, propagujących przemoc, wulgarnych, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawa innych osób.
  2. rozsyłania za pomocą Konta przesyłek reklamowych, w tym niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz masowych przesyłek bezadresowych, czyli tzw. „spamowania”,
  3. podawania danych nieprawdziwych lub niepełnych danych do rejestracji na Platformie,
  4. ingerowania w działalność lub funkcjonowanie Platformy, bezprawnego naruszania struktury danych i systemów teleinformatycznych Platformy, m.in. poprzez przesyłanie wirusów, robaków, botów itp.
  5. wykorzystywania udostępnionych informacji o Projekcie, Projektodawcy i Kampanii w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem Transakcji,
  6. naruszania praw własności intelektualnej przysługującym innym Użytkownikom i Projektodawcom, Revofund lub innym osobom trzecim.
 8. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 Regulaminu, Revofund jest uprawniony do usuwania treści i informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej z Platformy, o czym Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony przez Revofund na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu,
 9. Informacje zamieszczone w Podstronie Kampanii skierowane są jedynie do Zarejestrowanych Użytkowników i nie mogą być rozpowszechniane poza Platformą. Rozpowszechnianie informacji zawartych w Podstronie Kampanii w innych jurysdykcjach niż Polska, może podlegać odrębnym regulacjom prawnym właściwych dla tych jurysdykcji. Osoby, które weszły w posiadanie tych informacji i rozpowszechniają je poza Polską powinny stosować się do właściwych miejscowo przepisów pod rygorem ponoszenia przez nie odpowiedzialności prawnej według przepisów tamtejszego prawa. Revofund ani Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z rozpowszechnianiem tych informacji wbrew postanowieniom Regulaminu.

§ 9. Ochrona Danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są w ramach Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO” oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, z uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 2. Administratorem Danych osobowych Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników Platformy jest Revofund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4 (60-791 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000734857, posiadająca numer NIP 7792491393 i REGON 380456257, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł.
 3. Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania.
  1. Kategoria osób: użytkownicy
Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
Korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania (administracja serwerami) Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu strony internetowej www.revofund.com 2 lata od ostatnich odwiedzin strony

Dostarczanie personalizowanych treści (na podstawie nr IP i plików cookies.

Szczegóły dotyczące ciasteczek znajdziesz w Polityce Prywatności)

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu strony internetowej www.revofund.com 2 lata od ostatnich odwiedzin strony
Rejestracja użytkowników na wydarzenia Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z wzięcia udziału w wydarzeniu. Do czasu odwołania zgody
Zakładanie konta na platformie Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. b) RODO czyli – Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną (Regulamin) w ramach, której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania W czasie obowiązywania umowy
Wysyłka newslettera Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji Do czasu odwołania zgody
Obsługa zapytań z formularza kontaktowego Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszonego zapytania. Do czasu odwołania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów Revofund sp. z o.o. Przez okres przedawnienia roszczeń

b. Kategoria osób: zarejestrowani użytkownicy

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
Rejestracja zarejestrowanego użytkownika jako eksperta Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z pełnienia roli eksperta. Do czasu odwołania zgody
Świadczenie usług określonych w Regulaminie Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO czyli umowa (Umowa o Świadczenie Usług) w ramach, której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania. W czasie obowiązywania umowy
Zapewnienie możliwości zarejestrowanemu użytkownikowi wyróżnienia swoich danych profilowych o zdjęcie, mogące zawierać wizerunek Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na korzystaniu z udzielonego w Regulaminie zezwolenia na wykorzystanie wizerunku Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Realizowanie marketingu bezpośredniego usług własnych
(nie newsletter)
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na promowaniu swojej działalności Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na obronie interesów Revofund sp. z o.o. Przez okres przedawnienia roszczeń
 1. Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda to jej odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem dokonania czynności dla której podanie danych jest konieczne
 3. Użytkownicy i Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo:
  1. dostępu do swoich Danych osobowych,
  2. sprostowania Danych osobowych, w tym ich aktualizacji,
  3. żądania usunięcia Danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
  5. przeniesienia Danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  7. wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie Danych osobowych opiera się na jej udzieleniu.
 4. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik może skorzystać z uprawnień wskazanych w ust. 6 powyżej w każdej chwili, kierując żądanie na adres poczty elektronicznej Revofund zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu.
 5. Revofund zobowiązane jest wykonać zgłoszone żądanie niezwłocznie po jego weryfikacji i osoby, od której żądanie pochodzi. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie, zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych lub wycofanie zgody (o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu) może uniemożliwić dalsze świadczenie Usług i korzystanie z Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika oraz stanowić podstawę do rozwiązania Umowy o Świadczeniu Usług.
 6. Dane osobowe Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników mogą zostać usunięte przez Revofund, w następujących przypadkach:
  1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania Danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych Danych osobowych;
  4. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania Danych osobowych;
  5. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Revofund.
 7. Użytkownicy i Zarejestrowani Użytkownicy mogą żądać od Revofund ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionują prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych Danych;
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. gdy Dane osobowe są zbędne do celów przetwarzania, ale są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy występują prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec wniesionego sprzeciwu.
 8. Dane osobowe Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Revofund w organizowaniu i działalności Platformy, np. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną, doradczą, księgową w zakresie w jakim jest to niezbędne wobec świadczonej usługi a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. W takim przypadku Revofund może przekazać Dane osobowe do przetwarzania tym podmiotom przy zachowaniu warunków prawnych oraz standardów ochrony tych Danych osobowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 9. Revofund może przekazywać Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku ze współpracą z takimi podmiotami w celach utrzymania infrastruktury informatycznej. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w art. 45 lub art. 46 RODO.
 10. Zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z Usług świadczonych w ramach Platformy. W takim przypadku Dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie Danych osobowych będzie uzasadnione przepisami prawa lub prawnymi interesami Revofund, np. w zakresie obsługi roszczeń.
 11. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Revofund w ramach Platformy, Użytkownikom i Zarejestrowanym Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@revofund.com lub pod adresem Revofund sp. z o.o., ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań.

§ 10. Reklamacje

 1. Użytkownikowi i Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługi świadczone są w sposób nienależyty albo nie są realizowane lub gdy są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika powinna zawierać co najmniej następujące informacje: a) Dane osobowe Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika; b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację według wyboru w sposób i formie określonej w § 13 ust. 1 Regulaminu.
 4. Revofund jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Revofund jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 6. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.

§ 11. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług

 1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta z Platformy. Usunięcie przez Zarejestrowanego Użytkownika Konta z Platformy nie uniemożliwia mu założenia nowego Konta na Platformie oraz zawarcia nowej Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Revofund jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie Konta, po uprzednim zawiadomieniu Zarejestrowanego Użytkownika i wskazaniu przyczyny wypowiedzenia, w przypadku gdy:
  1. Zarejestrowany Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego;
  2. Zarejestrowany Użytkownik, korzystając z Usług lub Konta, naruszył prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa niematerialne) lub też dobra osobiste osób trzecich;
  3. Zarejestrowany Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe Dane osobowe lub profilowe, jeśli skutkiem podania nieprawidłowych danych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usług;
  4. Zarejestrowany Użytkownik nie dokonał aktualizacji Danych osobowych lub profilowych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usług;
  5. Zarejestrowany Użytkownik zażądał ograniczenia przetwarzania Danych osobowych lub usunięcia Danych osobowych, uniemożliwiając Revofund prawidłowe wykonywanie Umowy o Świadczenie Usług;
  6. Zarejestrowany Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usług;
  7. Zarejestrowany Użytkownik działał na szkodę Revofund.
 4. Oświadczenie Revofund o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 5. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Revofund może zostać poprzedzone czasowym zaprzestaniem świadczenia Usług lub zablokowaniem Konta. O fakcie tym Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu.
 6. Zarejestrowany Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług nie przysługuje jeżeli przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Zarejestrowany Użytkownik wyrazi uprzednio zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Revofund Usług na jego rzecz. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług może być złożone według postanowień § 13. ust. 1 Regulaminu lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

§ 12. Zmiany Regulaminu

 1. Revofund zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie Usług przez Revofund na rzecz Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników;
  2. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług przez Revofund na rzecz Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmiana organizacyjna lub prawna w zakresie działania Platformy lub Revofund,
  4. zmiana zasad świadczenia Usług na rzecz Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników, w związku z rozwojem działalności Platformy.
 2. Revofund jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu na Platformie na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w § 11. ust. 1 pkt. a) Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 4. Powiadomienie Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane na Platformie w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Platformy.
 5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień § 11. ust. 2 i 3 Regulaminu.
 6. Korzystanie z Platformy przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników po wejściu w życie zmian do Regulaminu, poczytuje się za ich akceptację i zobowiązanie do przestrzegania go w zmienionej treści.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług będą następowały w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego albo przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem treści § 11. ust. 4 Regulaminu, z wykorzystaniem następujących adresów:
  1. dla Revofund
   • adres e-mail: office@revofund.com
   • adres korespondencyjny: Revofund sp. z o.o. ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań;
  2. dla Zarejestrowanego Użytkownika:
   • adres e-mail: adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym,
   • adres korespondencyjny: adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym;

  i stają się skuteczne z chwilą ich otrzymania przez drugą Stronę, z wyjątkiem oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, które dla swojej skuteczności wymaga wysłania go przed upływem terminu określonego w § 10. ust. 6 Regulaminu.

 2. Revofund nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Zarejestrowanemu Użytkownikowi, w skutek podania przez Zarejestrowanego Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Zarejestrowanego Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez Revofund wiadomości e-mail z zachowaniem postanowień § 13. ust. 1 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie przez Revofund obowiązku powiadomienia Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usług na osoby trzecie, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.
 4. Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Revofund. Postanowienie zawarte w § 13 ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Strony mają prawo skorzystać z następujących polubownych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. mediacji – prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały (http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/postepowanie-polubowne/)
  2. stałych sądów polubownych działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

  Szczegółowe informacje o zasadach dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 6. Jeżeli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wiążące pomiędzy Revofund a Użytkownikiem, o ile w tej części są wystarczające do realizacji celu Umowy o Świadczenie Usług.
 7. Umowa o Świadczenie Usług podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 8. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, na Platformie w dniu 25 lipca 2018 r.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu platformy internetowej revofund.com

Ogólne zasady przeprowadzania transakcji

 

§ 1. Definicje

Zwroty i wyrażenia pisane z wielkiej litery użyte w Załącznikach nr 1 -4 do Regulaminu będą miały znaczenie nadane im w § 2 Regulaminu lub określony poniżej.

 1. Aukcja – sposób zawarcia Umowy pożyczki w ramach udostępnionych funkcjonalności Platformy, polegający na składaniu Projektodawcy jako organizatorowi Aukcji zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 3 do Regulaminu ofert przez Uczestników aukcji, w którym Uczestnik lub Uczestnicy aukcji, którzy złożyli najkorzystniejszą lub najkorzystniejsze oferty zobowiązani są do zawarcia Umowy pożyczki. Zakończenie Aukcji odbywa się poprzez tzw. przybicie, polegające na sporządzeniu listy najkorzystniejszych ofert złożonych przez Zarejestrowanych Użytkowników i potwierdzeniu zawarcia Umów pożyczek zgodnie ze sporządzoną listą.
 2. Benefit – dobrowolne, dodatkowe świadczenie o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, zaoferowane przez Projektodawcę dla Inwestorów lub wybranego Inwestora, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę dofinansowania Projektu.
 3. Objęcie Udziałów – procedura, w ramach której Projektodawca działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższa kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych Udziałów i oferuje objęcie tych Udziałów Zarejestrowanym Użytkownikom w zamian za określone wkłady gotówkowe. Zakończenie procedury Objęcia Udziałów odbywa się poprzez złożenie oświadczeń o objęciu nowych Udziałów w kapitale zakładowym Projektodawcy w imieniu Zarejestrowanych Użytkowników, którzy wpłacili zadeklarowane środki pieniężne na pokrycie obejmowanych Udziałów.
 4. Memorandum Ofertowe – składana w ramach Platformy oferta nabycia Udziałów w kapitale zakładowym Projektodawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, skierowana do Zarejestrowanych Użytkowników, zamieszczona w Podstronie Kampanii, zawierająca opis Projektu oraz działalności Projektodawcy, na podstawie której Projektodawca uzyskuje od Inwestorów środki pieniężne na realizację Projektu, w zamian za objęcie Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Projektodawcy.
 5. Ogłoszenie Aukcji – informacja sporządzona przez Projektodawcę dotycząca proponowanych warunków zawarcia Umowy pożyczki z Projektodawcą, zawierająca warunki uczestnictwa i prowadzenia Aukcji, informacje o zabezpieczeniach Umowy pożyczki (jeżeli są ustanowione), opis Projektu oraz działalności Projektodawcy, na podstawie którego prowadzona jest Aukcja.
 6. Operator Usług Finansowych – bank prowadzący rachunek bankowy Zarejestrowanego Użytkownika, z którego to rachunku dokonuje on płatności na Rachunek Escrow lub Rachunek Projektodawcy.
 7. Negocjacje – przewidziana na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i w ramach udostępnionych funkcjonalności Platformy, forma prawna zawarcia Umowy Inwestycyjnej, polegająca na uzgodnieniu z Projektodawcą i innymi zainteresowanymi Inwestorami, na podstawie zaakceptowanych Wstępnych Warunków Transakcji (tzw. Term Sheet), warunków Umowy Inwestycyjnej, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 8. Pełnomocnictwo – upoważnienie udzielone wskazanej w treści dokumentu osobie fizycznej, na podstawie którego osoba ta upoważniona jest do złożenia w imieniu Zarejestrowanego Użytkownika wszelkich oświadczeń niezbędnych do przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projektodawcy i objęcia opłaconych Udziałów lub do dokonania innych wskazanych w tym dokumencie czynności prawnych.
 9. Przybicie – sporządzenie przez Projektodawcę protokołu przyjęcia najkorzystniejszych ofert złożonych przez Uczestników aukcji, skutkujące zawarciem z nimi Umów pożyczki.
 10. Uczestnik aukcji – Zarejestrowany Użytkownik, zainteresowany daniem pożyczki, biorący udział w Aukcji wedle procedury określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 11. Udział – część kapitału zakładowego Projektodawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentująca określoną w umowie spółki wartość nominalną, co najmniej w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych), obejmowana przez Inwestorów w zamian za wpłacone kwoty dofinansowania.
 12. Umowa pożyczki – umowa cywilnoprawna, poprzez którą Inwestor dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę Projektodawcy, określoną ilość pieniędzy, a Projektodawca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość rzeczy.
 13. Umowa Inwestycyjna – dwu lub wielostronna nienazwana umowa cywilnoprawna, w której Inwestor lub Inwestorzy oraz Projektodawca lub osoby reprezentujące Projektodawcę, zobowiązują się przeprowadzić Transakcję w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w tej umowie, która reguluje w szczególności uprawnienia i obowiązki stron Transakcji, zasady sprawowania zarządu i nadzoru nad Projektodawcą, jak również warunki
 14. Wstępne Warunki Transakcji (Term Sheet) – dokument przygotowany przez Projektodawcę zawierający wstępne warunki Transakcji, stanowiący zaproszenie do Negocjacji Umowy Inwestycyjnej na warunkach w nim określonych, którego akceptacja przez Inwestora stanowi podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia Negocjacji w ramach Platformy, celem określenia szczegółowych warunków Transakcji w Umowie Inwestycyjnej.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Zarejestrowany Użytkownik może uczestniczyć w Transakcji jako jedna z jej stron, tj.: jako Projektodawca lub Inwestor, korzystając z dostępnych funkcjonalności Platformy.
 2. Transakcja może polegać na:
  1. objęciu Udziałów,
  2. zawarciu Umowy pożyczki,
  3. zawarciu Umowy Inwestycyjnej na podstawie Wstępnych Warunków Transakcji (Term Sheet)
 3. Rodzaj Transakcji i warunki jej zawarcia są określone przez Projektodawcę w Podstronie Kampanii.
 4. Projektodawca może zaoferować przyznanie wybranym Inwestorom Benefitów. Opis Benefitów i warunki ich przyznania znajdują się w Podstronie Kampanii.
 5. Transakcje mogą zostać przeprowadzone w ramach Projektów specjalnych. W takim przypadku Memorandum Ofertowe, Ogłoszenie aukcji lub Wstępne Warunki Transakcji mogą zostać skierowane do Zarejestrowanych Użytkowników, wybranych przez Projektodawcę. Warunki przeprowadzenia Transakcji określone w Załącznikach 1 -4 stosuje się odpowiednio do Projektów specjalnych, z tym zastrzeżeniem że mogą w nich brać udział jedynie zaproszeni Zarejestrowani Użytkownicy.
 6. Zarejestrowani Użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z działaniami Projektodawcy, prowadzeniem Kampanii lub Transakcją, poza kosztem sporządzenia Pełnomocnictw oraz kosztów transakcyjnych dokonanych przelewów.
 7. Warunki Transakcji określa:
  1. w przypadku objęcia Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym- Memorandum Ofertowe,
  2. w przypadku pożyczek – Ogłoszenie Aukcji,
  3. w przypadku prowadzenia Negocjacji celem zawarcia Transakcji – Wstępne Warunki Transakcji (Term Sheet).
 8. Memorandum Ofertowe, Ogłoszenie Aukcji lub Wstępne Warunki Transakcji (Term Sheet) są przygotowane przez Projektodawcę we współpracy z wybranym Ekspertem lub Ekspertami i publikowane w Podstronie Kampanii. Revofund nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów zamieszczanych w Podstronie Kampanii przez Projektodawców.
 9. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy zadeklarowali wpłatę środków finansowych na dofinansowanie Projektu (bez względu na przewidziany rodzaj Transakcji), zobowiązani są do wpłaty tych środków finansowych we terminie wskazanym w Podstronie Kampanii, pod rygorem określonym przez Projektodawcę w Podstronie Kampanii. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo rezygnacji z inwestycji lub jej modyfikacji, jedynie w przypadkach wskazanych w warunkach Transakcji przypisanych do danego Projektu, odpowiadającym zasadom określonym w Załączniku nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu.
 10. Projektodawcy znajdują się na różnym etapie rozwoju, w związku z czym Projekty, o których dofinansowanie ubiegają się Projektodawcy mogą być obarczone wysokim ryzykiem w zakresie możliwości ich realizacji lub osiągnięcia zamierzonych efektów finansowych. Revofund nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie przez Inwestorów zamierzonych skutków inwestycji w Projekty. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Projektodawca prowadzący Projekt.
 11. W przypadku zainteresowania inwestycją, każdy Zarejestrowany Użytkownik powinien samodzielnie dokonać weryfikacji i oceny informacji zamieszczonych przez Projektodawcę w opisie Projektu oraz jego działalności, w szczególności poprzez zadawanie pytań Projektodawcy, analizę dokumentów Projektodawcy, Memorandum Ofertowego, Ogłoszenia Aukcji lub Wstępnych Warunków Transakcji (Term Sheet). Zarejestrowani Użytkownicy nie powinni opierać się tylko na zapewnieniach Projektodawców odnoszących się do ich rozwoju i planów. Zapewnienia te są czynione na dzień rozpoczęcia Kampanii w ramach Platformy, a efekty działań Projektodawcy mogą różnić się w przyszłości od ich zapewnień.
 12. Inwestycja w Projekty wiąże się ryzykiem, opisanym każdorazowo przez każdego z Projektodawców. Każdy Zarejestrowany Użytkownik powinien zapoznać się z opisem ryzyka dla danego Projektu i dokonać samodzielnej i niezależnej decyzji co do wyboru Projektu i jego dofinansowania lub zasięgnąć porady doradcy inwestycyjnego lub doradcy prawnego przed zawarciem Transakcji.
 13. Jakiekolwiek informacje o Projekcie lub Projektodawcy opublikowane poza Platformą nie są częścią opisu Projektu w Kampanii prowadzonej w ramach Platformy.
 14. Revofund nie pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych oraz dokonywaniu rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą.

 

Załącznik nr 2 do regulaminu platformy internetowej revofund.com

Zasady obejmowania udziałów w ramach procedury objęcia udziałów projektodawcy

 1. W celu dofinansowania Projektu, w ramach którego środki finansowe pozyskiwane są poprzez Objęcie Udziałów, Zarejestrowany Użytkownik deklaruje chęć dokonania inwestycji w określonej wysokości, wskazując kwotę inwestycji i zobowiązując się do wpłacenia zadeklarowanych środków w terminie wskazanym w Podstronie Kampanii, przekazuje wymagane Dane osobowe lub dane podmiotu, który reprezentuje oraz składa oświadczenia wymagane zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu. Zarejestrowany Użytkownik może złożyć dodatkowe deklaracje wpłaty środków finansowych w ramach danego Projektu. W takim przypadku Projektodawca może złożyć Zarejestrowanemu Użytkownikowi propozycję złożenia dodatkowych ofert.
 2. Złożenie oferty przez Zarejestrowanego Użytkownika zależy od pozytywnej autoryzacji oferty i Zarejestrowanego Użytkownika przez Revofund dokonanej w trybie § 5 ust. 10 Regulaminu.
 3. Po dokonaniu powyższych czynności i pozytywnej autoryzacji przez Revofund, Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje następujące dokumenty i informacje:
  1. maksymalny termin wpłaty środków oraz numer Rachunku Escrow lub rachunku bankowego Projektodawcy,
  2. Memorandum Ofertowe Projektodawcy,
  3. wzór Pełnomocnictwa do objęcia Udziałów, w którym określona jest liczba Udziałów oferowanych w zamian za wpłacone środki finansowe,
  4. instrukcję przygotowania i odesłania Pełnomocnictwa.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może uczestniczyć w Objęciu Udziałów pod warunkiem wpłaty zadeklarowanych środków finansowych na wskazany Rachunek Escrow lub rachunek bankowy Projektodawcy oraz podpisania i odesłania Pełnomocnictwa w formie notarialnej we wskazanym terminie oraz zgodnie z przekazaną instrukcją.
 5. Nieprawidłowe wykonanie chociażby jednej z powyższych czynności lub ich niedokonanie w terminach wskazanych w instrukcji uniemożliwia dokonanie Transakcji z Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 6. W przypadku usunięcia Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Revofund, bez względu na przyczynę, przed zakończeniem procedury Objęcia Udziałów, środki wpłacone przez Zarejestrowanego Użytkownika podlegają zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Konta. W takim przypadku Zarejestrowany Użytkownik nie uczestniczy w Objęciu Udziałów.
 7. Środki wpłacone przez Zarejestrowanego Użytkownika podlegają również zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia Zakończenia Kampanii w razie nieprzesłania w wymaganym terminie prawidłowo sporządzonego i podpisanego Pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zgodnie z instrukcją lub w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania Kampanii z przyczyn wskazanych przez Projektodawcę w Podstronie Kampanii,
 8. W przypadku gdy wartość wpłaconych środków jest niższa od minimalnej wartości Projektu określonej w Podstronie Kampanii, środki finansowe wpłacone przez Zarejestrowanych Użytkowników zostaną zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia Zakończenia Kampanii, chyba że czas prowadzenia Kampanii zostanie przedłużony za zgodą Projektodawcy i Revofund zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu.
 9. W przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu prowadzenia Kampanii, Zarejestrowani Użytkownicy, którzy wykonali wszystkie czynności niezbędne do zawarcia Transakcji mogą, we wskazanym terminie liczonym od dnia ogłoszenia decyzji o przedłużeniu Kampanii, złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Kampanii, wysyłając je na adres mailowy Projektodawcy, za potwierdzeniem doręczenia wiadomości mailowej. W takim przypadku środki wpłacone przez Zarejestrowanego Użytkownika podlegają zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu oświadczenia o rezygnacji na adres mailowy Projektodawcy.
 10. W przypadku zebrania deklaracji wpłat w kwocie przekraczającej całkowitą (maksymalną) wartość Projektu, Projektodawca dokona redukcji złożonych deklaracji lub wyboru Zarejestrowanych Użytkowników do zawarcia Transakcji, wedle ustalonych i opublikowanych w Podstronie Kampanii zasad. W przypadku zebrania wpłat w kwocie odpowiadającej wartości Projektu lub przekraczającej tę wartość, każdy Zarejestrowany Użytkownik otrzyma informację o zakończeniu Kampanii i o liczbie Udziałów przydzielonych mu w ramach procedury Objęcia Udziałów. Środki finansowe na pokrycie Udziałów w części nieprzydzielonej w ramach redukcji lub tych Zarejestrowanych Użytkowników, którym nie przydzielono Udziałów zostaną zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia procedury Objęcia Udziałów.
 11. Kampania może zostać zakończona przed terminem w niej wskazanym, w razie zebrania deklaracji wpłat w wysokości odpowiadającej wartości Projektu przed ustalonym terminem. W przypadku dokonania przez Zarejestrowanych Użytkowników wpłat na Rachunek Escrow lub rachunek bankowy Projektodawcy po zakończeniu Kampanii, środki finansowe zostaną im zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania Rachunku Escrow lub rachunku bankowego Spółki.
 12. Po zakończeniu procedury Objęcia Udziałów, Projektodawca sporządza listę wspólników, a następnie najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis podwyższonego kapitału zakładowego do właściwego miejscowo sądu rejestrowego. Inwestorzy stają się wspólnikami w spółce Projektodawcy z momentem wpisu podwyższonego kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez właściwy miejscowo sąd rejestrowy. Inwestorzy zostaną poinformowani przez Projektodawcę o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym i wpisaniu ich do księgi udziałów spółki Projektodawcy.
 13. W przypadku niezgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego albo uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o oddaleniu lub odrzuceniu wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, środki finansowe wpłacone przez Zarejestrowanych Użytkowników zostaną zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni roboczych odpowiednio – od dnia upływu sześciomiesięcznego terminu na złożenie wniosku o rejestrację do sądu rejestrowego lub od dnia uprawomocnienia się postanowienia.
 14. W Podstronie Kampanii udostępniania jest informacja o kwocie zadeklarowanych lub wpłaconych środków na dofinansowanie danego Projektu, przez cały okres trwania Kampanii. Zarejestrowani Użytkownicy są informowani o dniu Zakończeniu Kampanii przed upływem określonego czasu jej prowadzenia, o przedłużeniu Kampanii, jak również o jej odwołaniu.
 15. W razie niedokonania zwrotu wpłaconych środków finansowych na rachunek Zarejestrowanego Użytkownika lub Inwestora zgodnie z warunkami znajdującymi się w Podstronie Kampanii i Załącznikach nr 1-3 do niniejszego Regulaminu, Zarejestrowany Użytkownik ma roszczenie o zwrot tych środków do Projektodawcy. Revofund nie ponosi odpowiedzialności za zwrot tych środków do Zarejestrowanych Użytkowników lub Inwestorów, a także za działania Serwisu płatniczego prowadzącego Rachunek Escrow.

 

Załącznik nr 3 do regulaminu platformy internetowej revofund.com

Zasady zawierania umów pożyczek w ramach aukcji

 1. W celu dofinansowania Projektu, w ramach którego środki finansowe pozyskiwane są poprzez zawarcie Umów pożyczek, Zarejestrowany Użytkownik, w odpowiedzi na Ogłoszenie Aukcji, składa ofertę zawarcia Umowy pożyczki, wskazując oferowaną kwotę dofinansowania zgodną z warunkami Aukcji i Ogłoszeniem Aukcji lub warunki oprocentowania, zobowiązując się do wpłacenia zadeklarowanych środków w terminie wskazanym w Podstronie Kampanii, przekazuje wymagane Dane osobowe lub dane podmiotu, który reprezentuje oraz składa oświadczenia wymagane zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu. Składanie ofert możliwe jest przez czas określony w Ogłoszeniu Aukcji.
 2. Złożenie oferty przez Zarejestrowanego Użytkownika zależy od pozytywnej autoryzacji oferty i Zarejestrowanego Użytkownika przez Revofund dokonanej w trybie § 5 ust. 10 Regulaminu.
 3. Aukcja prowadzona jest na warunkach określonych w Ogłoszeniu Aukcji oraz Załącznikach nr 1-3 Regulaminu przez Projektodawcę jako organizatora Aukcji. Warunki Aukcji mogą zostać zmienione jedynie w przypadku, gdy zostało to zastrzeżone w treści Ogłoszenia Aukcji i ze wskazanych w nim przyczyn. Revofund nie odpowiada za skutki błędów lub pomyłek popełnionych przez Projektodawcę, jak i Zarejestrowanych Użytkowników i Inwestorów w toku prowadzenia Aukcji.
 4. W przypadku usunięcia Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Revofund, bez względu na przyczynę, w toku prowadzenia Aukcji do czasu jej zamknięcia, Zarejestrowany Użytkownik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Aukcji. W takim przypadku wpłacone przez Zarejestrowanego Użytkownika środki finansowe podlegają zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Konta.
 5. Zarejestrowany Użytkownik nie może wycofać złożonej przez siebie oferty zawarcia Umowy pożyczki. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie, jednak nie później niż we wskazanym terminie przed dniem zamknięcia Aukcji zmodyfikować swoją ofertę, deklarując korzystniejsze warunki zawarcia Umowy pożyczki z Projektodawcą W takim przypadku mniej korzystna oferta przestaje wiązać Projektodawcę.
 6. W przypadku, gdy łączna wartość ofert zawarcia Umów pożyczki złożona przez Zarejestrowanych Użytkowników przez czas trwania Kampanii, nie odpowiada co najmniej minimalnej wartości Projektu, nie dochodzi do rozstrzygnięcia Aukcji, a Zarejestrowani Użytkownicy są informowani o tym fakcie, chyba że czas prowadzenia Kampanii zostanie przedłużony za zgodą Projektodawcy i Revofund zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu. W takim przypadku czas trwania Aukcji zostaje przedłużony o dodatkowy czas trwania Kampanii.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu prowadzenia Kampanii, Uczestnicy aukcji, którzy wykonali wszystkie czynności niezbędne do zawarcia Transakcji mogą w terminie wskazanym w Podstronie Kampanii złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Kampanii, wysyłając je na adres mailowy Projektodawcy, za potwierdzeniem doręczenia wiadomości mailowej, co jest równoznaczne z odwołaniem oferty złożonej w toku Aukcji. W takim przypadku środki wpłacone przez Uczestnika aukcji podlegają zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu oświadczenia o rezygnacji na adres mailowy Projektodawcy.
 8. Uczestnicy Aukcji są zobowiązani do dokonania wpłat w zaoferowanej wysokości na Rachunek Escrow lub rachunek bankowy Projektodawcy w terminie wskazanym w Ogłoszeniu Aukcji. Warunkiem udzielenia Przybicia na rzecz Uczestnika Aukcji może być dokonanie wpłaty we wskazanym terminie przed jej zakończeniem.
 9. Po upływie terminu składania ofert, następuje weryfikacja treści i formy złożonych ofert z treścią Ogłoszenia Aukcji i Regulaminem oraz Przybicie, z którego Projektodawca sporządza protokół, obejmujący listę Uczestników Aukcji, którzy zostali wykluczeni, listę Uczestników Aukcji na rzecz których udzielono Przybicia wraz z warunkami najkorzystniejszych ofert, jeżeli Przybicia udzielono tylko na część spośród prawidłowo złożonych ofert. Z chwilą zamknięcia Aukcji, dochodzi do zawarcia Umowy pożyczki pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą na warunkach określonych w Ogłoszeniu Aukcji i ofercie złożonej przez Inwestora w toku Aukcji.
 10. W przypadku, gdy na całkowitą lub minimalną wartość Projektu składa się kilka ofert zawarcia Umowy pożyczki, Przybicie może nastąpić na rzecz części lub wszystkich Uczestników aukcji.
 11. W przypadku, gdy łączna wartość ofert zawarcia Umowy pożyczki złożona przez Zarejestrowanych Użytkowników przewyższa całkowitą (maksymalną) wartość Projektu, Projektodawca dokonuje Przybicia ma rzecz Uczestników aukcji, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu Aukcji. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert przez kilku Uczestników aukcji, Przybicia dokonuje się na rzecz tego Uczestnika aukcji, którego oferta złożona została najwcześniej, chyba, że Ogłoszeniu aukcji zastrzeżono inaczej.
 12. Aukcja może zostać zamknięta przed terminem wskazanym w Ogłoszeniu Aukcji w przypadku jej odwołania zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu Aukcji, jak również w przypadku zebrania deklaracji wpłat w minimalnej lub całkowitej wysokości Projektu przed terminem Zakończenia Kampanii, jednakże pod warunkiem dokonania takiego zastrzeżenia w Ogłoszeniu Aukcji. W takim przypadku, Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o nowym terminie Zakończenia Aukcji i terminie wpłaty środków, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
 13. Projektodawca niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Przybicia wysyła Uczestnikom aukcji, na rzecz których dokonano Przybicia następujące dokumenty i informacje:
  1. wyciąg z protokołu Przybicia,
  2. Potwierdzenie Zawarcia Umowy Pożyczki wraz z Warunkami Umowy Pożyczki,
  3. dokumenty niezbędne do ustanowienia zabezpieczeń Umowy pożyczki (jeżeli zostały przewidziane w Ogłoszeniu Aukcji),
  4. instrukcję przygotowania i odesłania Potwierdzenia Zawarcia Umowy Pożyczki oraz innych dokumentów.
 14. Brak podpisu pod Potwierdzeniem Zawarcia Umowy lub jej nieodesłanie przez Inwestora nie wpływa na skuteczność zawartej umowy pożyczki, może jednak skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla Inwestora lub uniemożliwić wykonanie przez Projektodawcę wszystkich zobowiązań przewidzianych umową pożyczki.
 15. Projektodawca zobowiązany jest podjąć czynności celem zabezpieczenia roszczeń Inwestorów zgodnie z Ogłoszeniem Aukcji i zawartymi Umowami pożyczek, niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Inwestorzy zostaną poinformowani o podjęciu przez Projektodawcę czynności niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń zawartych Umów pożyczek w terminach wskazanych w Ogłoszeniu Aukcji.
 16. W razie niedokonania przez Projektodawcę wszystkich czynności wymaganych do ustanowienia zabezpieczeń w terminie wskazanym w Ogłoszeniu Aukcji z przyczyn, za które Projektodawca ponosi odpowiedzialność, Inwestorzy będą uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy pożyczki w terminach i na warunkach określonych w Ogłoszeniu Aukcji.
 17. W razie uprawomocnienia się postanowienia sądu skutkującego odmową ustanowienia wymaganego zabezpieczenia, Projektodawca może zaproponować Inwestorom inne zabezpieczenie.
 18. W razie odstąpienia przez Inwestora od Umowy pożyczki, Projektodawca zobowiązany jest do zwrotu środków wpłaconych przez tego Inwestora na jego rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy pożyczki określonego zgodnie z zasadami opisanymi w Ogłoszeniu Aukcji.
 19. Revofund nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się przez Projektodawców z zawartych Umów pożyczek, w tym zobowiązań do ustanowienia zabezpieczeń oraz skuteczności skorzystania przez Inwestorów z ustanowionych zabezpieczeń.

 

Załącznik nr 4 do regulaminu platformy internetowej revofund.com

Zasady prowadzenia negocjacji i zawierania Umów Inwestycyjnych

 1. W celu dofinansowania Projektu, w ramach którego środki finansowe pozyskiwane są w drodze Negocjacji w formie zaoferowanej przez Projektodawcę we Wstępnych Warunkach Transakcji (Term Sheet), Zarejestrowany Użytkownik deklaruje chęć dokonania inwestycji w określonej wysokości, wskazując wstępną kwotę inwestycji i zobowiązując się do prowadzenia Negocjacji w dobrej wierze, w celu określenia warunków Umowy Inwestycyjnej na podstawie opublikowanych w Podstronie Kampanii Wstępnych Warunków Transakcji (Term Sheet), a ponadto przekazuje wymagane Dane osobowe lub dane podmiotu, który reprezentuje oraz składa oświadczenia wymagane zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu.
 2. Złożenie deklaracji dokonania inwestycji oraz przystąpienia do Negocjacji z Projektodawcą przez Zarejestrowanego Użytkownika zależy od pozytywnej autoryzacji tej deklaracji i Zarejestrowanego Użytkownika przez Revofund dokonanej w trybie § 5 ust. 10 Regulaminu.
 3. Po dokonaniu powyższych czynności i pozytywnej autoryzacji przez Revofund, Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje następujące dokumenty i informacje:
  1. Wstępne Warunki Transakcji,
  2. Projekt Umowy Inwestycyjnej,
  3. projekt Harmonogramu prowadzenia Negocjacji,
  4. inne ewentualne dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy Inwestycyjnej – w zależności od rodzaju przeprowadzanej Transakcji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może uczestniczyć w Negocjacjach z Projektodawcą pod warunkiem zaakceptowania warunków przeprowadzenia Transakcji z Inwestorami, z którymi Projektodawca zawarł już Umowy Inwestycyjne, chociażby były zawarte przez rozpoczęciem Kampanii. W takim przypadku, Zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany przez Projektodawcę o tych warunkach i w braku ich akceptacji, może wycofać się ze złożonej deklaracji prowadzenia Negocjacji lub przystąpić do nich w terminie określonym w otrzymanym harmonogramie.
 5. Projektodawca jest uprawniony do prowadzenia Negocjacji z jednym lub większą liczbą Zarejestrowanych Użytkowników. W Podstronie Kampanii Projektodawca zamieszcza informację o sposobie wyłonienia Zarejestrowanych Użytkowników do prowadzenia Negocjacji, w szczególności w oparciu o kolejność zgłoszeń deklaracji przystąpienia do ich prowadzenia, wysokość zadeklarowanej kwoty dofinansowania lub propozycję warunków Transakcji najbardziej zbliżonych do Wstępnych Warunków Transakcji (Term Sheet).
 6. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie dodatkowych warunków Transakcji nieobjętych Wstępnymi Warunkami Transakcji (Term Sheet) lub też opóźnienia w prowadzeniu Negocjacji w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu o więcej niż 30 dni (trzydzieści dni), Zarejestrowany Użytkownik lub Projektodawca mogą odstąpić w każdej chwili od prowadzonych Negocjacji.
 7. Odstąpienie od zawartej Umowy Inwestycyjnej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Umowa Inwestycyjna przewiduje takie prawo dla Inwestora lub Projektodawcy.
 8. W Podstronie Kampanii udostępniania jest informacja o kwocie zadeklarowanych lub wpłaconych środków na dofinansowanie danego Projektu, przez cały okres trwania Kampanii. Zarejestrowani Użytkownicy są informowani o dniu Zakończeniu Kampanii przed upływem określonego czasu jej prowadzenia, o przedłużeniu Kampanii, jak również o jej odwołaniu.

Dołącz do platformy

Zarabiaj z nami

Masz już gotowy projekt?

Nie chcesz się tracić czasu i energii na maratony spotkań z inwestorami i bankami? Poznaj kryteria inwestycyjne i przedstaw swój projekt.

Zgłoś projekt

Dołącz do innych inwestorów na naszej platformie

Skontaktuj się z nami, aby móc zapoznawać się z projektami. Do przeglądania projektów specjalnych jest wymagane uzyskanie akceptacji Projektodawcy.

Kontakt

Jesteś doradcą biznesowym?

Masz przed sobą narzędzie, które ułatwi, przyspieszy i ustandaryzuje Twoją pracę i da Twoim klientom dostęp do szerokiego grona poważnych inwestorów. Połącz tylko zainteresowane strony, a my zajmiemy się resztą.

Dowiedz się więcej