Procedura Aukcji Pożyczek

Ogłoszenie Aukcji przez Projektodawcę

Jest to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o celach, warunkach pożyczki oraz szczegółowe informacje o Projektodawcy.

Analizy Inwestorów

Inwestorzy mają dostęp do szczegółowych informacji finansowych, operacyjnych Projektodawcy. Mogą korzystać ze wsparcia Ekspertów, kontaktować się z Projektodawcą itd.

Składanie ofert przez Inwestorów

Po dokładnej analizie Projektu, wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości Inwestor składa ofertę udzielenia Pożyczki deklarując kwotę swojej inwestycji.

Autoryzacja

Inwestor otrzyma drogą mailową informacje o dokonaniu autoryzacji co oznacza potwierdzenie, iż oferta będzie uczestniczyć w aukcji. Brak autoryzacji oznacza, że oferta nie spełniła wymogu Regulaminu Serwisu i nie będzie brała udziału w Aukcji.

Zakończenie Aukcji i sporządzenie listy Pożyczkodawców

Aukcja kończy się Przybiciem i sporządzeniem Listy Pożyczkodawców, którzy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni drogą mailową.

Wysyłka emaila do Inwestora z potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki oraz instrukcją dalszego postępowania

Inwestorzy, których Oferty udzielenia pożyczki zostały przyjęte w ramach Aukcji zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu. Jednocześnie zostanie przekazana dodatkowo informacja o kolejnych działaniach do wykonania. Pozostali inwestorzy zostaną powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały przyjęte w Aukcji.

Wysłanie kompletu dokumentów

Do wszystkich, którzy wygrali Aukcję przesyłany zostanie kurierem komplet dokumentów podpisanych przez Pożyczkobiorcę, które należy podpisać – postępuj zgodnie z otrzymaną wcześniej instrukcją.

Podpisanie otrzymanych od Revofund dokumentów i odesłanie ich na adres Revofund

Po podpisaniu wszystkich dokumentów należy jak najszybciej odesłać je pod wskazany adres.  

Wpłata środków przez Inwestora na konto Projektodawcy

 Wpłaty środków zgodnie z zawartą Umową Pożyczki należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany w Ogłoszeniu Aukcji jak i otrzymanych dokumentach.

Informacja o zaksięgowaniu środków

Pożyczkodawca zostanie poinformowany drogą emailową o wpłynięciu środków na konto Pożyczkobiorcy, gdy środki wpłyną na konto Projektodawcy.

Informacja o złożeniu wniosku o ustanowienie zabezpieczeń

Pożyczkodawca otrzyma droga mailową informacje o złożeniu wniosków o ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń.

Informacja o ustanowieniu zabezpieczeń

Dowiesz się także, gdy zabezpieczenia zostaną ustanowione.

O pożyczkach

Podstawą prawną zawarcia umowy pożyczki są przepisy kodeksu cywilnego, tj. art. 720 – 724 KC.  Umowa pożyczki ma charakter konsensualny – do jej zawarcia wystarczy jedynie porozumienie stron. Na naszej platformie pożyczki udzielane są w trybie przetargowym (aukcyjnym).

Priorytetem ekspertów jest taki dobór projektów, aby zapewnić Inwestorom bezpieczeństwo zaangażowanych środków. Miej na uwadze, iż ryzykujesz swój kapitał. Dokonując inwestycji, podejmuj wyedukowane decyzje. Ograniczaj ryzyko poprzez dywersyfikację podmiotową i projektową.

Pożyczki służą zarobkowaniu w zamian za udzielone finansowanie. Projektodawca (pożyczkobiorca) zobowiązuje się do spłaty kapitału i odsetek. Pożyczki są dla inwestorów (pożyczkodawców), którzy:

  • poszukują wyższego niż bankowe oprocentowania zaangażowanego kapitału,
  • chcą mieć wpływ na to, jakie przedsiębiorstwa zostaną wsparte finansowaniem

Niezbędnym elementem finansowania pożyczkowego, które umożliwia nasza platforma, jest ochrona inwestorów poprzez stosowanie zabezpieczenia w formie:

  • hipoteka
  • przewłaszczenie
  • udziały
  • zastaw rejestrowy
  • weksel in blanco
  • poręczenie wekslowe
  • cesja wierzytelności
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Roszczenia inwestora z tytułu udzielonej pożyczki przedawniają się po 3 latach.

Najnowsze Aukcje Pożyczek

643 656  Zebrano
7 971 432  Cel maksymalny
8.07%
Sfinansowano
Zakończona

Project You Love

Nabycie i modernizacja biurowca

PROJEKT SPECJALNY - NEGOCJACJE
12 040 000  Zebrano
12 040 000  Cel maksymalny
100%
Sfinansowano