Ryzyka projektowe

Jak każda inna możliwość inwestycyjna, oferty zaprezentowane na platformie Revofund wiążą się z wieloma ryzykami. Należy pamiętać, że zrealizowane ryzyko może powodować znaczne odchylenia od oczekiwanego zwrotu, co skutkuje zyskiem albo stratą. Wszystkie możliwe straty ponosi Inwestor, dlatego zalecamy dokładne przeanalizowanie i ocenę wszelkich ryzyk inwestycyjnych, rozważenie ich skutków i konsekwencji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej

Przed rozpoczęciem działań na platformie Revofund należy uważnie przeczytać poniższą listę zagrożeń. Lista nie jest ostateczna i nie obejmuje wszystkich ryzyk, które mogą potencjalnie wpłynąć na rentowność Twoich inwestycji.

Ryzyko nieudanej kampanii

Przeprowadzając kampanię na naszej platformie pożyczkobiorca musi zawsze liczyć się z możliwością jej nieudanego zakończenia tj. brakiem zebrania wymaganych środków lub w ogóle brakiem kompletnego zainteresowania projektem. Revofund dokłada ze swojej strony wszelkich starań aby każdy prezentowany projekt był należycie zaprezentowany i aby wzbudził zainteresowanie wśród inwestorów, nie dając jednak żadnej gwarancji na zakończenie kampanii sukcesem.

Ryzyko kosztowe

Projektodawca zwłaszcza w przypadku pożyczek kapitału musi liczyć się, że aukcja nie pójdzie po jego myśli. Przybite stopy procentowe będą wyższe niż oczekiwał w fazie publikacji emisji, co podniesie koszt pieniądza w czasie i wpłynie na jego płynność finansową i zdolność do obsługi długu.

Ryzyko upublicznienia informacji handlowych

Ogólne informacje o projekcie publikowane są wszystkim użytkownikom platformy. Projektodawca musi więc liczyć się z ewentualnością „cichego” wycieku tych informacji do konkurencji. Aby ograniczyć to ryzyko Revofund szczegółowe dane o projekcie przekazuje tylko zarejestrowanym użytkownikom, weryfikowanym w procesie zakładania konta na platformie.

Ryzyko przesunięcia w czasie

Projektodawca nawiązując współpracę z Revofund i podejmując decyzję o przystąpienia do kampanii zobowiązuje się do przygotowania we współpracy z wybranym ekspertem  pewnych materiałów publikowanych na platformie inwestorom. Materiały te zawierają m.in. prognozy. Od momentu rozpoczęcia przygotowania materiałów do publikacji kampanii na platformie może więc wystąpić zwłoka czasowa, która przesunie w czasie horyzont dla projektu a co za tym idzie może spowolnić nieco rozwój projektu. Revofund dokłada wszelkich starań aby zwłoka ta nie występowała i współpracuje na bieżąco z projektodawcą i ekspertem obsługującym projekt.